Mời Vào

Ảnh của Fixy

MỜI VÀO

(Võ Quảng)

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Thỏ

- Nếu là Thỏ

Cho xem tai

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Nai

- Thật là Nai

Cho xem gạc

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Vạc

- Đúng là Vạc

Cho xem chân

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Gió

- Xin mời vào!

 

Kiễng chân cao

Trèo qua cửa

Cùng soạn sửa

Đón trăng lên

Quạt mát thêm

Hơi biển cả

Reo hoa lá

Đẩy buồm thuyền...

Đi khắp miền

Làm việc tốt